Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat deze onjuiste en/of onvolledige informatie bevat.

AM alsmede alle hiervan deel uitmakende onderdelen als bedoeld in artikel 2:24b BW zijn niet aansprakelijk voor technische of redactionele onvolkomenheden die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.